Home > Uncategorized > ສະບາຍດີ ຂອບໃຈທີ່ເຂົ້າມາຢ້ຽມຢາມ

ສະບາຍດີ ຂອບໃຈທີ່ເຂົ້າມາຢ້ຽມຢາມ

ສະບາຍດີທຸກໆທ່ານ ພວກເຮົາຍັງຢູ່ໃນຂັ້ນປັບປຸງWebsite ຢູ່

ສນັ້ນອາດຈະມີສິ່ງຂາດຕົກຍົກພ່ອງຫລາຍ….    ເພາະພະຍາຍາມອອກແບບດ້ວຍຕົນເອງ

ແລະຍັງຂາດຜູ້ອຸປຖັມຊື່ງເປັນປັຈຈັຍສຳຄັນ…..    ຂໍເວລາໃນການປັບປຸງດ້ວຍແລະຂໍຄວາມແນະນຳຕິຊົມຈາກທຸກໆທ່ານ ຈະເປັນພຣະຄຸນຢ່າງສູງ..ຂໍນອບໃຈມາລ່ວງໜ້າດ້ວຍ……

Advertisements
Categories: Uncategorized
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: