Home > Uncategorized > ອອກມາຈາກຖຳ້ຈັງ ວັງວຽງ

ອອກມາຈາກຖຳ້ຈັງ ວັງວຽງ

ເກັບເອົາຄະຕິດີໆ ມາຝາກ
ຈາກ ພັນລາວ ເວັບໄຊທ໌
ຂອບໃຈທີ່ບໍ່ສງວນລິຂສິທ

1 ສັດຕູທີ່ໜ້າຍ້ານກົວທີ່ ສຸດຄື: ຕົວເອງ
2 ຄວາມລົ້ມເລວທີ່ສຸດໃນຊີວິດ ຄື: ຄວາມອວດເກັ່ງແລະປະໝາດ
3 ການກະທຳທີ່ໂງ່ທີ່ສຸດໃນຊີວິດເຮົາ ຄື: ການຫຼອກລວງ
4 ສິ່ງທີ່ແສນສາຫັດໃນຊີວິດເຮົາ ຄື: ຄວາມອິດສາບັງບຽດ
5 ຄວາມຜິດພາດທີ່ມະຫັນທີ່ສຸດໃນຊີວິດ ຄື: ການຍອມປຣາໄຊ
6 ສິ່ງທີ່ອະກຸສົນທີ່ສຸດໃນຊີວິດເຮົາ ຄື: ການຫຼອກຕົວເອງ
7 ສິ່ງທີ່ໜ້າສັງເວດທີ່ສຸດໃນຊີວິດ ຄື: ການຖົກຖອຍຕົວເອງ
8 ສິ່ງທີ່ໜ້າສັນລະເສີນທີ່ສຸດໃນຊີວິດ ຄື:ຄວາມອົດທົນບາກບັ່ນ
9 ຄວາມລົ້ມສະຫຼາຍໃນຊີວິດເຮົາ ຄື: ຄວາມສີ້ນຫວັງ
10 ສັບສົມບັດທີ່ລ້ຳຄ່າທີ່ສຸດໃນຊີວິດ ຄື: ສຸຂະພາບແຂງແຮງສົມບູນ
11 ໜີ້ທີ່ໃຫ່ຍທີ່ສຸດໃນຊີວິດເຮົາ ຄື: ໜີ້ບຸນຄຸນ
12 ຂອງຂວ້ນທີ່ໃຫ່ຍທີ່ສຸດໃນຊີວິດ ຄື:   ການໃຫ້ອະພັຍແລະຄວາມເມຕາ

13ຂໍ້ບົກຜ່ອງທີ່ໃຫ່ຍທີ່ສຸດໃນຊີວິດເຮົາຄື:ການເບີ່ງໂລກໃນແງ່ຮ້າຍແລະໄຮ້ເຫດຜົນ
14 ສີ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ອີມອົກອີມໃຈທີ່ສຸດໃນຊີວິດ ຄື: ການທຳບຸນທຳທານ                                 

Advertisements
Categories: Uncategorized
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: